Uprawnienie Policji do dostępu do danych osobowych wynika m. in. z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji[1] stanowiącym, iż Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych. Policja może przetwarzać te dane bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą. Powołany przepis przyznaje Policji prawo do korzystania z danych osobowych. Należy jednak zauważyć, iż uprawnienia te dotyczą wyłącznie danych osobowych uzyskanych przez podmioty ze sfery publicznej, co oznacza, iż nie przysługują one w odniesieniu do danych osobowych będących w posiadaniu podmiotów ze sfery prywatnej. Uprawnienia te dotyczą tylko tych danych, które zostały uzyskane w wyniku wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych. Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o Policji, administrator ww. danych jest obowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, okazanego przez policjanta wraz z legitymacją służbową. Skoro zatem powołane przepisy przyznają Policji prawo dostępu do danych osobowych oznacza to, że Policja ma dostęp do wszystkich danych osobowych, w tym także do danych o stanie zdrowia.

Istotne znaczenie ma zwłaszcza art. 20 ust. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym Policja może uzyskiwać informacje, w tym także niejawne, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. Jednocześnie na podstawie art. 20 ust. 2a tej ustawy, Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody. Doprecyzowaniem tego przepisu jest art. 20 ust. 2b powołanej ustawy stanowiący, że informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2a mogą obejmować m. in. dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych[2], a więc także informacje o stanie zdrowia (dane medyczne).

Stosownie do treści § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach[3], pobranie informacji przez Policję w ramach przysługujących jej uprawnień, ze zbiorów prowadzonych przez inne podmioty, organy Policji dokumentują poprzez sporządzenie wniosku o przekazanie lub udostępnienie informacji kierowanego do podmiotu dysponującego informacjami. Wniosek ten ma formę pisemną i zawiera oznaczenie wnioskodawcy, wskazanie przepisów uprawniających do dostępu do informacji, określenie rodzaju i zakresu potrzebnych informacji oraz formy ich przekazania lub udostępnienia oraz wskazanie imienia, nazwiska i stopnia służbowego policjanta upoważnionego do pobrania informacji lub zapoznania się z ich treścią. Wniosek może mieć także formę ustną, ale tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność niezwłocznego działania, w szczególności w trakcie pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego albo podczas wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego lub mienia. W przypadku pobrania dokumentów zawierających informacje przekazane w trybie powyższego wniosku policjant ma obowiązek na żądanie pokwitować pobranie tych dokumentów albo potwierdzić uzyskanie wglądu w treść informacji oraz w razie potrzeby pouczyć osobę przekazującą informacje o konieczności zachowania w tajemnicy faktu i okoliczności przekazania. Dokumenty te zwraca się za pokwitowaniem w miejscu i czasie uzgodnionym z osobą przekazującą, chyba że na podstawie odrębnych przepisów podlegają one włączeniu do akt prowadzonego postępowania.

Omawiając przesłanki dopuszczające przetwarzanie danych osobowych przez Policję, powołać należy również art. 20 ust. 15 ustawy o Policji, zgodnie z którym Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a administratorzy tych danych są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania. Trzeba jednak zaznaczyć, iż przepis ten upoważnia Policję do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych wyłącznie przez podmioty ze sfery publicznej.[1] Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm. Powoływanej dalej jako ustawa o Policji.

[2] Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

[3] Dz. U. z 2007 r.  Nr 170, poz. 1203.

Eliza Źródło artykułu: http://e-ochronainformacji.pl/artykuly-darmowe/dane-osobowe-darmowe/udostepnianie-danych-osobowych-policji/
Autor:

  • authorOpublikowany przez:
  • writerOpublikowany: Grudzień 27, 2011
  • liveOpublikowane artykuły: 85

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 109 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.Wyślij Komentarz